به کلیه واحد های متوسطه  فنی و حرفه ای و کار دانش:

1- شروع برنامه عملی پایانی   ( میدان تیر ) درس آمادگی دفاعی پسران ناحیه دو :92/1/18 الی95/120

2- ناحیه یک:92/1/21 تا 92/1/27

3- جهت اطلاع بیشتر به سایت نواحی آموزش و پرورش مراجعه کنید .